Linux-Bulgaria.ORG
навигация

 

начало

пощенски списък

архив на групата

семинари ...

документи

как да ...

 

 

Предишно писмо Следващо писмо Предишно по тема Следващо по тема По Дата По тема (thread)

Re: lug-bg: Logo2


  • Subject: Re: lug-bg: Logo2
  • From: george@xxxxxxxxxxxx (George Akabaliev)
  • Date: Tue, 17 Nov 1998 14:26:07 +0200 (EET)On Tue, 17 Nov 1998, Michael Stoev wrote:

> za >where do WE want you to go tomorrow
> sam saglasen na negovo majsto prosto moje da sesloji
> URL ili e-mail za vrazka s grupata
è àç ìèñëÿ ÷å ïî-äîáðå å äà ñå ñëîæè e-mail è URL çà âðúçêà ñ ãðóïàòà.
Îñâåí òîâà ìè ñå ñòðóâà, êàòî ãëåäàì ñåãà, ÷å ñèíèòå áóêâè íà ÷åðåí ôîí
ìàëêî ñå ñëèâàò ñ ôîíà. Ìîæå áè äà èì ñå ñëîæè outline èëè äà ñå ñìåíè
ôîíà?

Îñâåí òîâà, èçïðàòåíèòå êàðòèíêè, ìîæå äà ãëåäàòå â íåîôèöèàëíèÿ site íà
ãðóïàòà (ïîíåæå òàì ìîãà äà ãî ðåäàêòèðàì)
http://people.bulgaria.com/lug-bg/#logo

==================================================================
A mail-list of Linux Users Group - Bulgaria (bulgarian linuxers)
For more send to lug-bg-request@xxxxxxxxxxxx a single word 'info'
==================================================================


  • Относно:

 

наши приятели

 

линукс за българи
http://linux-bg.org

FSA-BG
http://fsa-bg.org

OpenFest
http://openfest.org

FreeBSD BG
http://bg-freebsd.org

KDE-BG
http://kde.fsa-bg.org/

Gnome-BG
http://gnome.cult.bg/

проект OpenFMI
http://openfmi.net

NetField Forum
http://netField.ludost.net/forum/

 

 

Linux-Bulgaria.ORG

Mailing list messages are © Copyright their authors.